Umowa najmu mieszkania – omówienie oraz wzór dokumentu

Umowa najmu mieszkania – omówienie oraz wzór dokumentuUmowa najmu mieszkania to najważniejszy dokument zarówno dla najemcy, jak i dla właściciela wynajmowanej nieruchomości. Co powinien zawierać ten dokument? Czego zawierać nie może? Jakie postanowienia są sprzeczne z prawem? Na niektóre z tych pytań ciężko znaleźć jednoznaczną odpowiedź, ale mimo wszystko postaramy się przybliżyć ten temat w niniejszym artykule. Jako wzór posłuży nam umowa przygotowana przez nas samych, czyli autorów niniejszego poradnika, którą sami stosujemy w praktyce. Przejdźmy więc do konkretów.

Umowę najmu opisywaną w niniejszym artykule można otrzymać całkowicie za darmo, zapisując się na nasz newsletter. Więcej szczegółów w dziale: DOKUMENTY.

Nasza wzorcowa umowa najmu mieszkania zawiera 11 paragrafów. Poniżej omówimy najważniejsze kwestie dotyczące każdego z nich oraz przedstawimy konkretne przykłady tekstu z treści dokumentu.

Lista paragrafów:

§1. Przedmiot najmu
§2. Koszty najmu
§3. Kaucja
§4. Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie
§5. Obowiązki wynajmującego
§6. Obowiązki najemcy
§7. Wizytacja lokalu
§8. Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal
§9. Ogólne warunki najmu
§10. Sposób komunikacji
§11. Postanowienia końcowe

Pierwsza strona dokumentu – kto z kim i kiedy?

Zanim przejdziemy do konkretnych paragrafów musimy zająć się podstawowymi zapisami. Na samym początku umowy, jak zresztą w większości umów na całym świecie, powinna znajdować się data i miejsce podpisania dokumentu oraz fragment dokładnie precyzujący kto z kim daną umowę zawiera. W naszej wersji, w pierwszej kolejności występuje właściciel mieszkania zwany Wynajmującym. Następnie przyszli lokatorzy, którzy w dalszej części tekstu wszyscy razem wzięci, są zwani Najemcą.

Umowa najmu mieszkania

 

Umowa najmu mieszkania zawarta w dniu ………………………. w ………………………… pomiędzy:

Panią/Panem ………………………………………………. legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……………………………….., o numerze PESEL …………………………….., zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………… zwaną/zwanym dalej Wynajmującym,

a Panią/Panem ………………………………………………. legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……………………………….., o numerze PESEL …………………………….., zamieszkałą/łym w …………………………………………………………………………………….………… oraz

Panią/Panem ………………………………………………. legitymującą/cym się dowodem osobistym nr ……………………………….., o numerze PESEL …………………………….., zamieszkałą/łym w ……………………………………………………………………………………………… zwanymi dalej Najemcą.

Pamiętajmy o tym, że najlepiej do umowy wpisać dane wszystkich, którzy będą mieszkać w naszym lokalu, niezależnie od ich liczby. Lokator, którego nazwisko nie widnieje w umowie najmu może czuć się nazbyt bezkarnie, ponieważ nie odpowiada bezpośrednio przed właścicielem mieszkania, lecz tylko przed tym z najemców, którego podpis znajduje się na dokumencie. Relacje tych dwóch osób mogą z czasem drastycznie się zmienić. Nigdy nic nie wiadomo. Lepiej więc, żeby wszyscy widnieli na papierze.

Przedmiot najmu

Paragraf numer jeden dotyczy przedmiotu najmu. W tym dziale umieszczona jest odpowiedź na pytanie: o co w tym wszystkim chodzi? My jako wynajmujący potwierdzamy, że jesteśmy właścicielami nieruchomości, której cały dokument dotyczy oraz oświadczamy, że oddamy nasz lokal do użytkowania najemcy. Najemca natomiast zobowiązuje się do opłacania czynszu i wywiązywania z pozostałych ustaleń umowy.

§ 1. Przedmiot najmu

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr …… położonego w budynku przy ul. ……………………………………………………… w ……………………………… . 
 1. Wynajmujący oświadcza, że wynajmuje i oddaje Najemcy w użytkowanie lokal wymienionym w §1.1 powyżej oraz oświadcza, że lokal ten nie jest obciążony żadnym prawem skutecznym wobec osób trzecich i spełnia wymagania lokalu mieszkalnego.
 1. Najemca oświadcza, że bierze w najem oraz przyjmuje wyżej wymieniony lokal do używania i zobowiązuje się płacić terminowo ustalony w niniejszej umowie czynsz najmu oraz wywiązywać się z pozostałych zobowiązań określonych niniejszą umową.
 1. Najemca nie ma prawa podnajmować lokalu lub oddawać go w nieodpłatne użytkowanie w całości lub części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 1. Najemca oświadcza, że wynajmuje powyższy lokal wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Bardzo istotne są przedstawione powyżej punkty 4 i 5 niniejszego paragrafu. Jeden z nich mówi o tym, że najemca nie może oddać naszego mieszkania w użytkowanie osobom trzecim bez naszej zgody. Drugi, że nieruchomość ta zostaje wynajęta wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jest to bardzo ważna kwestia z podatkowego punktu widzenia. Wynajem nieruchomości mieszkalnych jest zwolniony z VAT-u, lokali użytkowych już nie. Za lokal mieszkalny płacimy również niższy podatek od nieruchomości.

Koszty najmu

Kolejny dział naszej umowy dotyczy kosztów najmu. Najważniejszą kwestią w tym paragrafie jest dokładne rozdzielenie czynszu najmu od pozostałych opłat uiszczanych przez najemcę, czyli tych z tytułu zużycia mediów. Jest to szczególnie ważne dla osób rozliczających się z podatku za najem na zasadach ryczałtu, jednakże dla pozostałych ten zapis również ma duże znaczenie. Dzięki niemu, to najemca zostanie dodatkowo obciążony w przypadku wzrostu kosztów, które nie zależą od właściciela nieruchomości.

Znajduje się tu również punkt mówiący o konsekwencjach wynikających z opóźnienia w płatnościach. Zapis ten pojawia się bardzo często w umowach najmu, a bardzo rzadko wynajmujący rzeczywiście te konsekwencje wyciągają. Nie jest to słuszna praktyka. Naliczanie odsetek umownych jest bardzo ważnym elementem dyscyplinowania najemców. Jeżeli raz pozwolimy na opóźnienia w płatnościach i nie naliczymy za to tej symbolicznej kary, to z miesiąca na miesiąc nowa granica ostatecznego terminu będzie wciąż przesuwana. Nie dopuśćmy do tego.

§ 2. Koszty najmu

 1. Strony niniejszej Umowy ustalają miesięczny czynsz najmu płatny przez Najemcę Wynajmującemu w kwocie: ………… PLN, (słownie: ……………………………………………… PLN).
 1. Dodatkowo Najemca jest zobowiązany do uiszczania opłat z tytułu zużycia mediów związanych z używaniem lokalu, takich jak: gaz, woda, czy energia elektryczna. W dacie podpisania niniejszej umowy miesięczna szacunkowa wartość wyżej wymienionych opłat wynosi: ……………… PLN, (słownie: ……………………………………………………… PLN). 
 1. Łączna kwota z tytułu czynszu najmu oraz opłat związanych z zużyciem mediów, zwana dalej opłatami z tytułu umowy najmu, na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi: ……………… PLN, (słownie: …………………………………………………………… PLN), płatna będzie z góry, najpóźniej do ……… dnia każdego miesiąca. Za datę wpływu środków pieniężnych uznaje się datę zaksięgowania ich na koncie bankowym Wynajmującego. 
 1. Najemca zobowiązuje się dokonywać zapłaty na konto bankowe Wynajmującego w Banku: ………………………, o numerze: ……………………………………………………………………………………, każdorazowo tytułując przelew: „Czynsz za wynajem lokalu numer ………. przy ulicy …………………………………………………… w ……………………………… za miesiąc (podać który wraz z rokiem)”.
 1. Ponadto, jeśli rzeczywiste zużycie przez Najemcę mediów (gazu, wody, energii elektrycznej) okaże się wyższe niż przewidziane w ust. 2, Najemca zobowiązuje się dopłacić różnicę.
 1. W przypadku opóźnienia w płatnościach Najemca zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu odsetki umowne w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych, oraz zostanie obciążony kosztami windykacyjnymi. 
 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Najemcę w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wpłaty na rzecz Wynajmującego kaucji, o której mowa w § 3 poniżej. 

Ostatni punkt niniejszego paragrafu porusza kwestię uzależnienia ważności całego dokumentu od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej. Ustawa o ochronie lokatorów pozwala nam stosować taką praktykę. Często wynajmujący pobierają kaucję w gotówce w momencie podpisania umowy. Bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest jednak dokonywanie wszelkich rozliczeń za pomocą kont bankowych.

Kaucja

Każda umowa najmu mieszkania powinna zawierać zapisy dotyczące kaucji. W naszym przypadku jest to paragraf numer 3. Dział ten opisuje wysokość kwoty gwarancyjnej oraz precyzuje na jaki rachunek bankowy powinna ona zostać wpłacona. Dodatkowo zaznaczone jest to, w jakim terminie należy zwrócić kaucję wyprowadzającym się lokatorom.

§ 3. Kaucja

 1. Strony ustalają kaucję w wysokości stanowiącej: ………………………. PLN, (słownie: ………………………………………………………………… PLN).
 1. Kaucja pobierana jest dla zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z tytułu dokonanych w trakcie trwania umowy najmu zniszczeń lub zużycia lokalu ponad normalne w trakcie jego użytkowania.
 1. Najemca zobowiązuje się dokonać wpłaty kaucji na konto bankowe Wynajmującego w Banku: ………………………, o numerze: …………………………………………………………………………, tytułując przelew: „Kaucja za wynajem lokalu numer ……………… przy ulicy ………………………………………………….. w ……………………………… ”.
 1. Po rozwiązaniu umowy najmu, w przypadku braku zaległości w opłatach za czynsz najmu oraz po stwierdzeniu przez Wynajmującego stanu przedmiotu umowy w zakresie zniszczeń bądź zużycia lokalu, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w wartości nominalnej, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zdania lokalu Wynajmującemu, po przejęciu lokalu przez Wynajmującego oraz ostatecznym rozliczeniu należności. Kaucja jest nieoprocentowana. 
 1. Kaucja nie może być przeznaczona na poczet opłaty za ostatni miesiąc najmu.

Istotny w tym paragrafie jest punkt mówiący o tym, że kaucja nie może być przeznaczona na poczet opłat za ostatni miesiąc najmu. Tego zapisu, na prośbę najemców, wynajmujący również często nie przestrzegają. Co później odbija się im czkawką. Chyba nikt nie chciałby znaleźć się w sytuacji, gdy podczas odbioru lokalu odkryje połamany fotel, za który właśnie wyprowadzający się lokator nie będzie chciał zapłacić.

Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie

Bardzo ważną sprawą jest to, aby nieruchomości mieszkaniowe wynajmować tylko na czas określony. Podpisanie umowy na czas nieokreślony niesie ze sobą wiele skutków prawnych, które nie są korzystne dla właściciela lokalu. Mieszkania należy wynajmować od konkretnej daty do konkretnej daty i nigdy nie na dłużej niż rok. Oczywiście nawet przy takiej umowie obowiązują nas przepisy zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów, jednakże są one dużo mniej restrykcyjne niż w przypadku umów na czas nieokreślony.

§ 4. Okres obowiązywania umowy oraz wypowiedzenie

 1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia: ……………………, do dnia: …………………… .
 1. Wynajmujący może wypowiedzieć najem w przypadkach, o których mowa w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów.
 1. Najemca może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym, z zachowaniem formy pisemnej, tylko jeżeli:

a) W chwili wydania lokal ma wady, które uniemożliwiają jego używanie w sposób przewidziany w niniejszej umowie.

b) Wady, o których mowa powyżej powstały później, a Wynajmujący ich nie usunął lub nie zadbał o ich usunięcie w terminie dwóch tygodni od daty ich powstania.

c) Jeżeli wady o których mowa powyżej nie dadzą się usunąć lub naprawić.

Temat wypowiedzenia umowy najmu mieszkania jest dość złożony. Dlatego też w naszej wersji tego dokumentu posiłkujemy się ustawą o ochronie praw lokatorów, która dokładnie precyzuje okresy i przyczyny wypowiedzenia składanego przez wynajmującego. Zapisy sprzeczne z ustawą i tak byłyby nie ważne z punktu widzenia prawa. Wypowiedzenie ze strony najemcy w trybie natychmiastowym, w wyżej określonych przypadkach, gwarantuje mu Kodeks cywilny. Przez nas przygotowana umowa najmu mieszkania pozwala najemcy wypowiedzieć najem tylko w takich okolicznościach.

Ważne jest aby wiedzieć, jak kwestia wypowiedzeń wygląda z punktu widzenia wyżej wymienionej ustawy. W tym celu odsyłamy zainteresowanych do artykułu: Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – oficjalnie obowiązujące okresy.

Obowiązki wynajmującego

Precyzując obowiązki wynajmującego, można by wypisać całą masę podpunktów zawierających szczegółowy opis prac do wykonania. Jednakże dużo lepszym rozwiązaniem jest odniesienie się w tej kwestii do „naszej ukochanej” ustawy. W tej jednej sprawie właściciele mieszkań nie są tam aż tak bardzo pokrzywdzeni. Mówiąc w skrócie, najważniejszym obowiązkiem wynajmującego jest zapewnienie, aby lokal był zdatny do użytku, a wszystkie instalacje działały prawidłowo.

§ 5. Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić Najemcy możliwość korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, przez cały okres trwania umowy najmu.
 1. Wynajmującego obciążają remonty i naprawy wskazane w art. 6a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
 1. W dniu przekazania lokalu Najemcy, Wynajmujący zapewni sprawne działanie wszelkich instalacji (wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazowej) oraz drzwi i okien. Wynajmujący dostarczy Najemcy komplet kluczy do lokalu.

Obowiązki najemcy

Zobowiązania najemcy również zalecamy odnieść do ustawy o ochronie praw lokatorów. Są one tam bardzo szczegółowo i skrupulatnie opisane. Pomimo tego, aby w stu procentach zabezpieczyć się przed ewentualnymi nieporozumieniami, rozbudowaliśmy trochę ten paragraf.

§ 6. Obowiązki Najemcy

 1. Najemca jest zobowiązany do korzystania ze wszelkich urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, i w tym zakresie będzie przestrzegał postanowień art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów.
 1. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w lokalu i jego wyposażeniu, w trakcie trwania najmu i zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt ich naprawy lub wymiany.
 1. Najemca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania sprawności urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo tj. gazowych i elektrycznych, a także sanitarnych.
 1. Najemca zobowiązany jest w czasie trwania najmu dbać o czystość lokalu.
 1. Najemca zobowiązany jest do współpracy z administracją budynku w zakresie udostępniania lokalu do okresowych przeglądów technicznych (kontroli kominiarskich, gazowych, innych) oraz odczytu liczników umieszczonych w lokalu.
 1. Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania danych zawartych w niniejszej umowie najmu.

Wizytacja lokalu

Kolejny paragraf naszego dokumentu dotyczy odwiedzin najemców przez wynajmującego. Oprócz zapisu mówiącego o okresowych wizytacjach, w umowie wyraźnie zaznaczone jest, że podczas ostatniego miesiąca najmu jako właściciel mamy prawo przyprowadzać kolejnych chętnych do wynajęcia mieszkania. Oczywiście tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z najemcą.

§ 7. Wizytacja lokalu

 1. Wynajmującemu przysługuje prawo do kontroli lokalu co najmniej raz na kwartał pod kątem prawidłowej eksploatacji zgodnie z przepisami prawa, tylko i wyłącznie w terminach ustalonych uprzednio z Najemcą i w jego obecności.
 1. Najemca wyrazi zgodę na udostępnienie lokalu Wynajmującemu dwa razy w każdym tygodniu w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, w celu przedstawienia go kolejnym osobom zainteresowanym najmem, po uprzednim ustaleniu terminu z Najemcą.

Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal

W tym paragrafie nasza umowa najmu mieszkania precyzuje kwestie dotyczące przekazania lokalu oraz odpowiedzialności za ruchomości znajdujące się wewnątrz. Najważniejszą rzeczą przy samym przekazaniu mieszkania najemcy jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dzięki niemu, podczas późniejszego odbioru lokalu, będziemy mogli bez problemu porównać aktualny stan mieszkania z tym opisanym w dokumentach.

§ 8. Przekazanie lokalu i odpowiedzialność za lokal

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić lokal w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z dnia objęcia lokalu, który został szczegółowo opisany w protokole zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obydwie strony.
 1. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji lokalu i jego wyposażeniu wynikające z normalnego zużycia eksploatacyjnego.
 1. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone ruchomościom Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.
 1. Ubezpieczenie mieszkania przez Właściciela nie obejmuje osobistych rzeczy Najemcy ani OC Najemcy. Właściciel rekomenduje wykupienie osobistego ubezpieczenia OC przez Najemcę oraz ubezpieczenia mienia osobistego w lokalu. 
 1. Za przedmioty pozostawione przez Najemcę po zakończeniu najmu lub w przypadku opuszczenia lokalu bez zawiadomienia Właściciela przed zakończeniem najmu, Właściciel nie bierze żadnej odpowiedzialności. Zostaną one uznane za porzucone przez Najemcę, jako przeznaczone do wyrzucenia.

Powyższe zapisy chronią nas jako wynajmujących przed ewentualnymi roszczeniami najemców. Gwarantują nam one brak odpowiedzialności za rzeczy lokatorów zarówno w trakcie wynajmu, jak i już po rozwiązaniu tego stosunku. Znajduje się tu również punkt informujący najemcę, że nie będzie mógł on skorzystać z przez nas wykupionego ubezpieczenia w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.

Ogólne warunki najmu

Ogólne warunki najmu mieszkania to podstawowe zasady jakie ustanawia właściciel nieruchomości. W tym paragrafie każdy wynajmujący może dodać swoje własne wymagania dotyczące użytkowania lokalu. Te umieszczone poniżej, to podstawa, którą powinna zawierać każda umowa najmu mieszkania. Jeżeli chcemy, możemy oczywiście rozbudować ten dział według dowolnych potrzeb.

§ 9. Ogólne warunki najmu

 1. Wynajmujący upoważnia Najemcę do dokonania na własne potrzeby, własnym kosztem, drobnych adaptacji wnętrza lokalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że Najemca przed zwrotem lokalu Wynajmującemu przywróci go na własny koszt i własnym staraniem do stanu, w jakim go otrzymał.
 1. Samowolne instalowanie dodatkowego zamka lub wymiana zamka w drzwiach jest niedopuszczalna. Jeśli Najemca zgubi jedyną parę kluczy, należy skontaktować się jak najszybciej z Wynajmującym w celu ustalenia planu postępowania. Koszt dorabiania kluczy, ewentualnie nowego zamka z powodu zgubienia klucza, dodatkowo obciąży Najemcę.
 1. W lokalu panuje całkowity zakaz palenia oraz zakaz przebywania wszelkich zwierząt, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.

Sposób komunikacji

Oprócz podstawowych danych osobowych, które zawiera nasza umowa najmu mieszkania już na samym początku, dobrze jest spisać dane do bezpośredniego kontaktu z lokatorami. Oficjalne komunikaty, takie jak wypowiedzenie stosunku najmu, powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem adresata, lub wysłane listem poleconym na podany w umowie adres zamieszkania. Jednakże do zwykłej komunikacji lepiej sprawdzają się inne metody. Niniejszy paragraf służy wyłącznie do zanotowania aktualnych danych do korespondencji elektronicznej oraz telefonicznej.

§ 10. Sposób komunikacji

 1. Dane kontaktowe:
  1. Wynajmujący: ………………………………………………, 

e-mail: ………………………………………………, tel: ……………………………… .

  1. Najemca: ………………………………………………, 

e-mail: ………………………………………………, tel: ……………………………… .

  1. Najemca: ………………………………………………, 

e-mail: ………………………………………………, tel: ……………………………… .

Postanowienia końcowe

Podstawowe zapisy regulujące sprawy formalno-prawne powinna zawierać każda umowa najmu mieszkania. Niektóre z poniższych punktów są powszechnie obowiązującymi przepisami i dotyczyłyby naszej umowy nawet gdyby nie były w niej zawarte. Dla porządku jednak zostały w niej umieszczone.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów.
 1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku gdyby którekolwiek z postanowień umowy było lub miało stać się nieważne, nie wpłynie to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona.
 1. Za zobowiązania wynikające z niniejszej umowy Najemcy odpowiadają solidarnie, są oni również wierzycielami solidarnymi.
 1. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest Sąd właściwy dla nieruchomości, której najem dotyczy.
 1. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, przez Wynajmującego dla celów związanych z realizacją niniejszej umowy.
 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Bardzo istotnym fragmentem powyższego spisu, jest punkt numer 3. Mówi on o tym, że wszystkie osoby znajdujące się pod wspólną nazwą „Najemcy”, których dotyczy niniejsza umowa, odpowiadają solidarnie za zobowiązania oraz są wierzycielami solidarnymi. Oznacza to, że ewentualne roszczenia ze strony wynajmującego możemy kierować do którejkolwiek osoby z tej grupy. Również którejkolwiek osobie z tego grona możemy na przykład zwrócić kaucję, po zakończeniu stosunku najmu. Nie musimy w tego typu przypadkach zachowywać określonych proporcji.

Podpisy

Na końcu dokumentu widnieją miejsca na podpisy wynajmującego oraz wszystkich tych, którzy kryli się pod wspólnym określeniem „Najemcy”. Pamiętajmy, aby umowę podpisały wszystkie wymienione w niej osoby. Dobrze też, aby na każdej stronie dokumentu znalazły się parafki wszystkich uczestników transakcji.

Umowa najmu mieszkania – wzór dokumentu

Zdajemy sobie sprawę, że omawiana umowa najmu mieszkania wydaje się bardzo długa i dość skomplikowana. W końcu jest to aż 5 stron tekstu. Jednakże dobre zabezpieczenie pod względem formalnym jest podstawą prowadzenia bezpiecznego wynajmu nieruchomości. Jak łatwo zauważyć, powyższy dokument dzięki swej szczegółowości, chroni nie tylko stronę wynajmującego, ale również dba o interesy najemców. Dzięki tak skrupulatnie opisanej każdej kwestii wynajmu, nie doświadczymy nieporozumień w trakcie jego przebiegu. Najważniejsze jest przecież, aby wszystko było jasne, przejrzyste i nie budziło żadnych zastrzeżeń. Wydaje nam się, że taka właśnie jest przygotowana przez nas umowa najmu mieszkania.

Bardzo prosimy o komentarz pod tekstem, jeżeli masz jakiekolwiek uwagi do naszego wzoru umowy. Dzięki wskazanym błędom i wskazówkom, być może będziemy w stanie ulepszyć ten dokument, co przełoży się na korzyść dla wszystkich czytelników naszego poradnika.

UMOWA NAJMU MIESZKANIA – POBIERZ WZÓR DOKUMENTU

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym tekstem. Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi bądź pytania dotyczące tematu poruszanego w niniejszym artykule, prosimy o umieszczenie ich w komentarzu poniżej. Nie zapomnij również zapisać się na nasz newsletter oraz polubić fanpage na Facebook-u.

Komentarze

 • wojtek 19 stycznia 2018, 12:17

  Pobrałem wzór umowy i mam pytanie. Umowa nie precyzuje jakie składniki wchodzą w czynsz najmu. Wydzielone są media a czynsz do ADM? O ile wiem to czynsz najmu jest to ta część płatności, która przeznaczona jest bezpośrednio dla wynajmującego. Od jakiej kwoty zapłacimy podatek zryczałtowany 8,5%?

  • Jak Wynajmować Mieszkanie 19 stycznia 2018, 14:38

   Jako wynajmujący możemy obciążyć naszego najemcę jedynie czynszem najmu oraz opłatami związanymi z zużytymi przez niego mediami. Nie możemy przerzucić na niego bezpośrednio kosztu opłat eksploatacyjnych, czyli kwoty trafiającej do administratora budynku. Koszt ten jesteśmy zmuszeni zawrzeć w czynszu i regulować go osobiście.

   Więcej o rozliczeniach kosztów wynajmowanego mieszkania znajdziesz w tym artykule: Rozliczanie opłat za mieszkanie na wynajem – trzy rodzaje kosztów.

   Zryczałtowany podatek w wysokości 8,5%, stosując powyższą umowę najmu, powinieneś zapłacić od czynszu najmu, czyli kwoty uwzględnionej w punkcie 1 paragrafu nr 2.

   • Dana 14 marca 2018, 10:57

    W ogłoszeniach często widzę podział opłat na trzy części:
    1- czynsz dla właściciela
    2- czynsz do adminstracji ( w tym jest często opłata za ogrzewanie, wodę śmieci)
    3- opłaty za media

    Czy to prawidłowy podział opłat i czy można zastosować go w umowie najmu (a podatek odprowadzać tylko od czynszu dla właściciela)?

    • Jak Wynajmować Mieszkanie 25 marca 2018, 21:15

     Jest to nieprawidłowy podział opłat. Jako wynajmujący nie możemy obciążyć najemcy bezpośrednio opłatami eksploatacyjnymi, czyli tymi odprowadzanymi do administracji. Możemy za to obciążyć go samymi kosztami ogrzewania czy zużytej przez niego wody.

     Więcej informacji znajdzie Pani w artykule przytoczonym w naszej poprzedniej odpowiedzi.

 • Tomasz 14 lutego 2018, 11:21

  W przypadku udzielenia zgody Najemcy na zamieszkanie z psem, o jakie zapisy chroniące Wynajmującego należałoby uzupełnić Umowę Najmu?

  • Jak Wynajmować Mieszkanie 16 lutego 2018, 22:04

   W takiej sytuacji należy przede wszystkim pamiętać o zapisach dotyczących ewentualnych szkód powstałych w mieszkaniu. Dla wynajmującego nie ma znaczenia czy te szkody wyrządzi lokator czy jego zwierzę. Ważne, aby o tych punktach pamiętać. Same zapisy mogą pozostać w tej samej formie.

   Dodatkowym zabezpieczeniem dla właściciela nieruchomości może być pobranie kaucji w wyższej wysokości. Można również dodać punkt do umowy, mówiący o tym, że lokator po wyprowadzce opłaci profesjonalną firmę sprzątającą, która usunie psią sierść z mieszkania.

 • Dana 14 marca 2018, 10:48

  Czy wynajmujący (właściciel) rzeczywiście powinien zostawiać sobie klucz ?
  Czy to bezpieczne rozwiązanie dla wynajmującego (właściciela)?
  Czy zgodne z prawem?

  Proszę o wyjaśnienie, ponieważ spotykam się z opinią, że właściciel absolutnie nie ma prawa dysponować kluczem do mieszkania .

  .

  • Jak Wynajmować Mieszkanie 25 marca 2018, 21:06

   Właściciel jak najbardziej powinien zostawić sobie zapasowy klucz do wynajmowanego mieszkania. Nie może on jedynie wejść do lokalu, w trakcie trwania stosunku najmu, bez wiedzy i zgody najemcy.

   Ten zapasowy egzemplarz może przydać się w wielu sytuacjach awaryjnych, jak na przykład zgubienie swojego kompletu kluczy przez lokatorów. Gdyby wynajmujący nie posiadał tego zapasowego klucza, to w takiej sytuacji trzeba by było wymieniać zamki w drzwiach wejściowych. Dodatkowy klucz jest rozwiązaniem rozsądniejszym.